អ្នកចំណាកស្រុក​មករាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨

សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពីអត្រាអ្នកចំណាកស្រុកចូលរាជធានីភ្នំពេញ ត្រឹមថ្នាក់ស្រុក/ខណ្ឌ នៅកម្ពុជា ដោយបានដកស្រង់ចេញពីទិន្នន័យ ជំរឿនប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ២០០៨ (វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ)។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទទួលបានទិន្នន័យនេះក្នុងទម្រង់ជាវ៉ិចទ័រ ពីក្រុមការងារអាត់ត្លាស របស់អង្គការសង្រ្គោះសត្វព្រៃកម្ពុជា។

Feature Info